Servicevilkår

LICENSERET APPLIKATION SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Apps, der gøres tilgængelige via App Store, er licenseret, ikke solgt, til dig. Din licens til hver app er betinget af din forudgående accept af enten denne licensaftale for slutbrugerlicenser for applikationer ("Standard EULA") eller en tilpasset slutbrugerlicensaftale mellem dig og applikationsudbyderen ("tilpasset slutbrugerlicensaftale"), hvis en sådan er stillet til rådighed. Din licens til enhver Apple-app i henhold til denne standard-EULA eller brugerdefineret EULA er givet af Apple, og din licens til enhver tredjepartsapp i henhold til denne standard-EULA eller brugerdefineret slutbrugerlicensaftale er givet af applikationsudbyderen af ​​den pågældende tredjepartsapp. Enhver app, der er underlagt denne standard EULA, omtales heri som "Licenseret applikation". Applikationsudbyderen eller Apple, alt efter hvad der er relevant ("Licensgiver") forbeholder sig alle rettigheder til og til den Licenserede Applikation, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i henhold til denne standard-EULA.

en. Licensens omfang: Licensgiveren giver dig en ikke-overdragelig licens til at bruge den Licenserede Applikation på alle Apple-mærkede produkter, som du ejer eller kontrollerer, og som tilladt i henhold til Brugsreglerne. Vilkårene i denne standard-EULA vil regulere alt indhold, materiale eller tjenester, der er tilgængelige fra eller købt i den Licenserede Applikation samt opgraderinger leveret af Licensgiver, der erstatter eller supplerer den originale Licenserede Applikation, medmindre en sådan opgradering er ledsaget af en Custom EULA. Undtagen som angivet i brugsreglerne, må du ikke distribuere eller gøre den licenserede applikation tilgængelig over et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder på samme tid. Du må ikke overføre, videredistribuere eller underlicensere den Licenserede Applikation, og hvis du sælger din Apple-enhed til en tredjepart, skal du fjerne den Licenserede Applikation fra Apple-enheden, før du gør det. Du må ikke kopiere (undtagen som tilladt i denne licens og brugsreglerne), reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af den Licenserede Applikation, nogen opdateringer eller nogen del heraf ( undtagen hvis og kun i det omfang, en hvilken som helst ovennævnte begrænsning er forbudt i henhold til gældende lov, eller i det omfang det er tilladt af licensvilkårene for brug af alle open source-komponenter, der er inkluderet i den licenserede applikation).

b. Samtykke til brug af data: Du accepterer, at Licensgiver må indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger – inklusive men ikke begrænset til tekniske oplysninger om din enhed, system og applikationssoftware og perifere enheder – som indsamles med jævne mellemrum for at lette leveringen af ​​softwareopdateringer , produktsupport og andre tjenester til dig (hvis nogen) relateret til den licenserede applikation. Licensgiver kan bruge disse oplysninger, så længe de er i en form, der ikke identificerer dig personligt, til at forbedre sine produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig.

c. Afslutning. Denne standard EULA er gyldig, indtil den opsiges af dig eller licensgiver. Dine rettigheder i henhold til denne standard EULA ophører automatisk, hvis du ikke overholder nogen af ​​dens vilkår.

d. Eksterne tjenester. Den Licenserede Applikation kan muliggøre adgang til Licensgivers og/eller tredjepartstjenester og websteder (samlet og individuelt, "Eksterne Tjenester"). Du accepterer at bruge de eksterne tjenester på egen risiko. Licensgiver er ikke ansvarlig for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden af ​​nogen tredjeparts eksterne tjenester og er ikke ansvarlig for sådanne eksterne tjenester fra tredjepart. Data, der vises af enhver Licenseret Applikation eller Ekstern Tjeneste, inklusive men ikke begrænset til finansielle, medicinske og placeringsoplysninger, er kun til generelle informationsformål og er ikke garanteret af Licensgiver eller dennes agenter. Du må ikke bruge de eksterne tjenester på nogen måde, der er uforenelig med vilkårene i denne standard-EULA, eller som krænker licensgiverens eller tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer ikke at bruge de eksterne tjenester til at chikanere, misbruge, forfølge, true eller bagvaske nogen person eller enhed, og at Licensgiver ikke er ansvarlig for sådan brug. Eksterne tjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog eller i dit hjemland og er muligvis ikke passende eller tilgængelige til brug på et bestemt sted. I det omfang du vælger at bruge sådanne eksterne tjenester, er du eneansvarlig for overholdelse af enhver gældende lovgivning. Licensgiver forbeholder sig retten til at ændre, suspendere, fjerne, deaktivere eller pålægge adgangsbegrænsninger eller begrænsninger for enhver ekstern tjeneste til enhver tid uden varsel eller ansvar over for dig.

e. INGEN GARANTI: DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION ER PÅ EGEN RISIKO. I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADET AF GÆLDENDE LOV, LEVERES DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG ENHVER TJENESTER UDFØRT ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" MED ALLE FEJL UDVIKLET ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" MED ALLE FEJL UDVIKLET OG UNDERSØGELSE HER. ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG EVENTUELLE TJENESTER, ENTEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED FOR SIKKERHED, PÅ DEL. FORMÅL, AF NØJAGTIGHED , AF STILLE NYDELSE OG AF IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD GIVET AF LICENSGIVER ELLER DETS AUTORISEREDE REPRÆSENTANT MÅ SKABE EN GARANTI. HVIS DEN LICENSIEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTER VISER ET DEFEKT, PÅTAGER DU HELE OMKOSTNINGERNE TIL ALT NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETNING. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF EN FORBRUGERS GÆLDENDE LOVBÆREDE RETTIGHEDER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

f. Ansvarsbegrænsning. I det omfang, der ikke er forbudt i henhold til loven, er under ingen omstændigheder licensgiveren ansvarlig for personskade eller tilfældig, speciel, indirekte eller følgeskader overhovedet, herunder uden begrænsning, erstatning for tab af overskud, tab af data, forretningsafbrydelse eller ENHVER ANDRE KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB, SOM OPSTÅR AF ELLER RELATET TIL DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE DEN LICENSEREDE APPLIKATION, HVORDAN DE ER FORÅRSAGET, UANSET ANSVARSTEORIEN (KONTRAKTEN, ELLER ELLER ANDRE ANSVAR) MULIGHED FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Licensgivers samlede erstatningsansvar over for dig for alle skader (ud over det, der måtte være påkrævet af gældende lovgivning i sager, der involverer personskade) skal under ingen omstændigheder overstige beløbet på halvtreds dollars ($50.00). Ovenstående begrænsninger vil gælde, selvom ovennævnte afhjælpning ikke opfylder sit væsentlige formål.

g. Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere den Licenserede Applikation undtagen som godkendt af amerikansk lovgivning og lovene i den jurisdiktion, hvor den Licenserede Applikation blev anskaffet. Især, men uden begrænsning, må den licenserede applikation ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til lande, der er underlagt USA-embargo eller (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministerium, der nægter personer. Liste eller enhedsliste. Ved at bruge den licenserede applikation erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller på en sådan liste. Du accepterer også, at du ikke vil bruge disse produkter til formål, der er forbudt i henhold til amerikansk lovgivning, herunder, uden begrænsning, udvikling, design, fremstilling eller produktion af nukleare, missiler eller kemiske eller biologiske våben.

h. Den licenserede applikation og tilhørende dokumentation er "kommercielle genstande", som dette udtryk er defineret ved 48 C.F.R. §2.101, bestående af "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation", som sådanne udtryk bruges i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, alt efter hvad der er relevant. I overensstemmelse med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til og med 227.7202-4, hvor det er relevant, licenseres kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation til slutbrugere i USA (a) kun som kommercielle varer og (b) med kun de rettigheder, som er givet til alle andre slutbrugere i henhold til vilkår og betingelser heri. Ikke-publicerede-rettigheder forbeholdt i henhold til ophavsretslovene i USA.

jeg. Med undtagelse af det omfang, der udtrykkeligt er angivet i det følgende afsnit, er denne aftale og forholdet mellem dig og Apple underlagt lovene i staten Californien, med undtagelse af dens lovkonflikter. Du og Apple er enige om at underkaste sig den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene i Santa Clara-amtet, Californien, for at løse enhver tvist eller krav, der måtte opstå som følge af denne aftale. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke bor i USA; (c) du ikke får adgang til tjenesten fra USA; og (d) du er statsborger i et af de lande, der er identificeret nedenfor, accepterer du hermed, at enhver tvist eller ethvert krav, der opstår fra denne aftale, skal være underlagt den gældende lovgivning, der er angivet nedenfor, uden hensyntagen til eventuelle lovbestemmelser, og du hermed uigenkaldeligt underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i den stat, provins eller land, der er identificeret nedenfor, hvis lovgivning regulerer:

Hvis du er statsborger i et hvilket som helst EU-land eller Schweiz, Norge eller Island, skal den gældende lov og forum være lovene og domstolene på dit sædvanlige opholdssted.

Specifikt udelukket fra anvendelsen af ​​denne aftale er den lov kendt som De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer.

 

Vilkår og Betingelser
betingelser

Indtast dit brugernavn og din adgangskode for at logge ind på din konto